Olivgrenen AB

Olivgrenen AB

Bolagsordning för Olivgrenen AB

Organisationsnummer 559134-6142

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Olivgrenen AB.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet består i att förvärva och/eller hyra bostadsfastigheter, i syfte att hyra ut dessa till företrädelsevis nyanlända familjer. Bolaget kan förvärva, hyra och hyra ut även andra typer av fastigheter och lokaler. Till dessa områden ska förenlig verksamhet bedrivas, allt utifrån en kristen värdegrund.

§ 4 Aktiekapital – A-aktier och B-aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst tvåhundratusen (200.000) kronor och högst åttahundratusen (800.000) kronor. Aktiekapitalet i bolaget ska var lägst 200 000 och högst 800 000.

Aktier kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 800 000 och B-aktier till ett antal av högst 800 000.

Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av 1 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 6 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses.

§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 8 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två protokollsjusterare.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut:
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

  § 9 Räkenskapsår
  Räkenskapsår är 0101 - 1231.

  § 10 Samtycke
  Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen.

  Samtycke kan bara ges för alla de aktie som begäran om samtycke avser.

  Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtyckte vägras. Överlåtare ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.

  Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.

  Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

  De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

  11 Hembud

  Skulle sådant fall uppkomma, där bolagsordningens eller aktiebolagslagens bestämmelser om samtycke inte är tillämpligt, ska följande gälla.

  Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

  När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. A-aktieägare har företräde att lösa hembjuden A-aktie och B-aktieägare har företräde att lösa hembjuden B-aktie.

  Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav av A- respektive B-aktier.

  Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.

  Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen om inlösen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

  Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

  § 12 Tvist
  Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktor, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande.

  -----

  Denna bolagsordningen är antagen på extra bolagsstämma 2018-12-12.

  Ladda ned Bolagsordningen som pdf.